Tävlingsinstruktioner

KNOCK-OUT-SPRINT FINSKA MÄSTERSKAP OCH WRE-MÄSTERSKAP
9.5.2024, HELSINGFORS/MUNKSNÄS-MUNKSHÖJDEN

Regler

I tävlingen följs Finlands Orienteringförbundets (SSL) regler, de separata instruktionerna som getts för SM-tävlingarna för år 2024 och instruktioner från arrangörerna. I WRE-serien M/W21 följs även IOF:s tävlingsregler.

Tävlingens huvudansvariga

Tävlingsledare: Pekka Väisänen
Banläggare: Atte Lahtinen
Resultatserviceansvarig: Timo Kokko
Bankontrollant: Ville Koponen, Lynx
Tävlingshandledare (TA): Petri Annila
IOF Eventrådgivare: Jouko Jylhä, SSL
Domare (SM-utslag): Petri Paukkunen
Assisterande domare (SM-utslag): Johan Uusimäki
Förfrågningar: Pekka Väisänen, pekka.vaisanen@helsinginsuunnistajat.fi, tel 0400490837
Informatör/press: Marika Mattila, marika.mattila@helsinginsuunnistajat.fi, tel 0407382603

Terrängbeskrivning och avlyst område

Terrängen består av flervåningsshus och parkområden och väletablerade parkskogar däremellan. Terrängen är snabb med små höjdskillnader.

Avlysningen finns i SSL:s kartregister och på tävlingssidorna. Hela avlysningen enligt paragraf 18.132 i reglerna gäller från och med torsdag 25.4. Efter detta är all rörelse i området förbjudet, med följande undantag:

– Det är tillåtet att använda Åboleden (Turunväylä).
– På de punkter där förbudsområdet gränsar till vägen anses trottoaren på sidan av förbudsområdet vara en del av förbudsområdet. Att resa med bil eller kollektivtrafik och gå på trottoaren på motsatt sida är tillåtet.
– Ankomst till tävlingsplatsen och förflyttning på tävlingsdagen 9.5. är tillåtet enligt de instruktioner som ges separat av arrangören. Ankomstanvisningar utges på tisdagen 7.5 senast kl. 12.00.

Avlysningen gäller såväl idrottare som deras stödpersonal. Förbudet gäller både VM-tävlingen och den nationella tävlingen, och gäller fram till slutet av VM-tävlingen. Om det är nödvändigt att röra sig på området på grund av arbete, boende eller studier, kontakta tävlingsledaren. Var försiktig när du rör dig på tävlingsdagen! Överträdelse leder till diskvalificering.

Karta

Kartan är gjord av Atte Lahtinen och har blivit uppdaterad under april 2024. Kartan baserar sig på den senaste versionen av sprintnormen ISSprOM 2019-2 och innehåller till exempel nya symbolen “533 Område med hinder”. Tävlingskartan är tryckt 2024-05-05 av MapLine. Skalan är 1:4000 i alla klasser och heat i SM-tävlingen. Alla kartor är i A4-storlek och i plastomslag. Ekvidistansen är 2 meter.

Förbjudna områden

Normala förbjudna föremål i sprintorientering, se bild. På våren har många häckar trimmats lågt, och dessa platser markeras i terrängen med röd-gula plastband. Likaså har andra förbjudna objekt vid behov förstärkts i terrängen med samma band. Förbjudna områden markerade på kartan med ett lila diagonalt rutnät är avgränsade i terrängen med ett röd-gult plastband, åtminstone på de ställen där områdets kantlinje är enhetlig. 

Förbjudna områden och leder övervakas, överträdelse leder till diskvalificering.

Förbjudna bilvägar och övergångsställen

De mest trafikerade bilvägarna är markerade som förbjudet område på tävlingskartorna. Det är tillåtet att använda trottoaren.

Det finns några markerade övergångsställen i tävlingen. Tillåtna övergångsställen är markerade i terrängen med vita och röda staket av plast. Se bilden nedanför. Tävlande måste passera mellan dessa stängsel på båda sidorna av gatan. Övergångsställena bevakas och ett vägval som inte passerar båda portarna leder till diskvalificering.

Tillfälliga hinder

I terrängen finns några så kallade bantekniska hinder. För dessa gäller följande regler:

  • Staketen markerade på kartan med tjock lila linje är markerade i terrängen med röd-gula plastband. Om möjligt, markeras dessa på kartan med ett raster över förbudsområdet.
  • Tillfälliga hinder markerade med en svart symbol för stängsel är i terrängen antingen ett metalliskt staket eller vit-röda plaststaket.
  • Tillfälliga hinder som används endast i en del av heaten, är markerade med tjock lila linje på kartan.
  • Hinder som finns under hela tävlingen kan markeringen antingen vara gjord med svart staket-symbol eller tjock lila linje.

Kontrolldefinitioner

Separata kontrolldefinitioner finns tillgängliga vid starten till kvalen och B-finalen. Kontrolldefinitionerna finns också tryckta på kartan. Se kapitlet om startprocedurerna. I finalerna finns kontrolldefinitionerna endast på kartan. Storleken på kontrolldefinitionerna överskrider inte 160 x 50 mm.

Stämplingssystem

I kval och B-finaler används normal Emit-stämpling. EmiTag används i finalerna.

Kontroll av Emit-brickor

På tävlingscentret kan man kontrollera att Emit-brickan fungerar. Tävlande ansvarar själv för att Emit-brickan fungerar och har samma nummer som står på startlistan. Arrangören kontrollerar inte Emit-brickans nummer före start. Om tävlande använder annan Emit-bricka än den som anmälts till arrangörerna, kommer prestationen att diskvalificeras (regel 11.518). Möjliga ändringar kan anmälas på tävlingsmorgonen till info, för en avgift av 3 €. Emit-backup-lappar finns i starten.

Tillåtna Emit-brickor

Enligt SSL-regler får endast Emit-brickor i ursprungligt skick användas. Användning av öppnad, ändrad eller reparerad bricka leder till diskvalificering. Använd inte Emit-brickor vars batteri har bytts ut!

Emit-hyresbrickor

Arrangören kommer att reservera hyrbrickor för de som anmält sig utan Emit-nummer. Brickan kan lösas ut från info i tävlingscentrum, hyra 5 €. För icke returnerad hyrbricka debiteras 80 €.

EmiTags

Arrangören har reserverat två EmiTags för alla som kvalificerar sig till kvartsfinalerna. De delas ut vid kvartsfinalernas karantän. Båda EmiTags bärs på samma hand så att den med mindre nummer är närmare fingrarna. För icke returnerad EniTag debiteras 110 €. EmiTag kan testas i karantänen. Samtidigt kan man se hur den indikerar lyckad stämpling genom att blinka. Nollning av brickor utförs vid starten.

EmiTags samlas in i målet efter löparens sista målgång.

Stämpling med EmiTag

Stämpling utförs genom att placera EmiTag ovanför kontrollen, på ett avstånd av mindre än 50 cm, medan man springer förbi kontrollen. Stämplingen lyckas inte om man för EmiTag på sidan av stämpelenheten. Kom ihåg att kontrollera att emiTag:s lysdiod blinkar efter stämpling (5 sekunder). Varje kontroll har en stämplingsenhet (TFTP). Rör inte stämplingsenheten med emiTag. Mera instruktioner om EmiTags användning finns på Emits hemsida (på engelska).

Kontroller

Varje kontroll har en skärm och Emit- eller EmiTag-stämplingsenheter. Notera! En del av kontrollerna i kvalet används även i eftermiddagens nationella tävling och B-finaler. Dessa kontroller har både Emit- och EmiTag-stämpel. Ett vanligt Emit-kort måste då stämplas i den normala Emit-stämpelenheten!

En modellkontroll finns i tävlingscentum.

Klasser och banlängder

Klasser, banlängder och antal kontroller anges i en separat tabell på tävlingssidan.

Tävlingsnummer

Nummerlappar till kval- och finallopp finns vid ingången till karantänen. Tävlande ansvarar själva för att bära sin egen nummerlapp synlig på bröstet. Numren tas bort från karantänen efter att ingången har stängts (kvalificering kl. 09.15 och kvartsfinaler kl. 11.55). Ta med egna säkerhetsnålar. Nummerlappen får inte vikas. De som tar sig till kvartsfinalerna får nya tävlingsnummer vid karantänen av kvartsfinalerna. I WRE-klassen används numrerade västar i finalerna. I kvartsfinalernas nummerlappar används i alla finaler. I B-finalen används kvalets nummerlappar.

Karantäner

Kval

Karantänen för kvalloppet av FM-tävlingen öppnar 8:45 och stänger 9:15. Avståndet från tävlingscentrum till karantän är 1200 m, från parkeringen 300–400 m. Det finns toaletter och ett övervakat område för uppvärmning vid karantänen. Toaletter finns även i tävlingscentrum. Använd gärna toaletten redan innan du går till karantänen. Det finns inget täckt eller varmt utrymme vid karantänen. Det finns bagagetransport från karantänen till tävlingscentrum. Kvalets start är intill karantänen. Första start är 9:15.

Kvartsfinaler

Karantänen för de första kvartsfinalerna öppnar 11:25 och stänger 11:55. Avståndet från tävlingscentrum till karantänen är 600 m. Det finns plats inomhus i karantänen. Det är 1000 m från karantänen till starten. Förstarten ligger intill karantänen. Från förstart får tävlande bege sig mot starten 15 minuter före egen starttid. Man får inte avvika från snitslingen.

Semifinaler

Karantänen till semifinalerna öppnar 14:20 och stänger 15:15. Karantänen för semifinalerna är densamma som karantänen för heaten. Det är 600 m från karantänen till start. Förstarten ligger intill karantänen. Tävlande i M/W21-klassen får sin GPS-enhetet i förstarten. Från förstart får tävlande bege sig mot starten 10 minuter före sin starttid. Sista delen av snitslingen till start går tävlande tillsammans med en funktionär.

Final

Karantänen till finalen öppnar 16:50 och stänger 17:15. Karantänen för finalen ligger inne i tävlingscentret. Det finns ett litet uppvärmningsområde. Det är mindre än 100 m från karantänen till start. En funktionär leder tävlande till starten 5 minuter före angivna starttiden.

Notera: Tävlande i den sista semifinalen i W21-serien måste vara beredda på att gå till karantänen nästan omedelbart efter att resultaten av semifinalerna är klara!

Allmän information om karantän

Det är inte tillåtet att ha en telefon eller andra enheter som kan användas för kommunikation (t.ex. surfplattor), även när de är stängda, vid karantän. Inga kartor över området får medföras till karantän, inte heller kartor från tidigare lopp. Tränare är inte tillåtna i karantänen. Du kan inte komma till karantänen efter dess stängningstid och du kan lämna karantänen endast via starten. De som försenar sig kommer att uteslutas från tävlingen. Det finns ingen karantän i B-finalen.

Transport av utrustning

Transport av utrustning till tävlingscentret har organiserats från karantänen (kval, kvartsfinal, semifinal och final). Se platsen på kartan över tävlingscentralen. Tävlande bör ha en egen kasse för utrustningen som ska transporteras.

Starter

Numrering av starter

Start 1: Starten för FM-kvalet. Startpunkten är i kanten av karantänen. Avståndet från tävlingscentrum är 1200 m.
Start 3: Start för FM-kvartsfinal, 1000 m från karantänen.
Start 4: B-finaler och Helsinki O-Games sprint på eftermiddagen. Avstånd från tävlingscentrum 200 m.
Start 5: SM-semifinaler och finaler. Starten är i tävlingscentrum.

Det finns vägledning från bilparkeringen till start 1.

Startprocedur (kval och B-final)

– 4 min: tävlande kallas till startfållan. Separata kontrolldefinitioner erhålls.
– 3 min: nollställning av Emit-bricka
– 2 min
– 1 min: tävlande väntar sista minuten bredvid sitt kartämbar
Kartan får tas vid startögonblicket. Det är tävlandes ansvar att ta rätt karta.

En snitsling leder till startpunkten.

Startprocedur (kvartsfinal, semifinal och final)

Arrangörerna uppmanar tävlande att nollställa sin EmiTag fyra minuter före start. Två minuter före start kallas tävlande till sin startfålla. Om runner’s choice används kommer kommandot “kartat” en minut före start. Sedan tar funktionären bort skivan som döljer runner’s choice kartorna. Runner’s choice kartan är fast i underlaget och kan inte lyftas. Visningstiden är 20 sekunder. Sedan kommer kommandot “aika” och funktionären lägger tillbaka skivan på kartorna. Tävlande flyttar sig sedan till det kartalternativet som hen valt. Skivan har bokstäverna A, B och C bredvid kartorna och kartan visar klassen (se avsnittet Markering av baninformation på tävlingskartor). Man får röra kartan före start, men man får lyfta den först vid startögonblicket.

Foto taget från startriktningen, d.v.s. tävlande startar mot fotografen.

Gaffling

Gaffling kan möjligtvis användas i FM-finalerna. Gafflingssystemet kan vara endera fjäril (eller liknande) eller runner’s choice (löparens val).

I runner’s choise -gafflingen har löparen en minut före start 20 sekunder tid att se på alternativen och välja mellan A, B eller C.

Banans markering på kartan

I finalerna har kartan markeringar som indikerar tävlingsskedet (QF = kvartsfinal (quarter-finals), SF = semifinaler (semi-finals) och Final = final), klassen och möjliga gafflingskoden (A/B/C). Markeringarna följer följande logik:

  • QF M21 A = Kvartsfinal M21 runner’s choice A
  • SF D18 B = Semifinal D18 runner’s choice B
  • Final W21 = Final W21
  • osv.

Om runner’s choice inte används finns det ingen märkning efter serienumret. Om flera klasser har samma bana, finns alla klasser utmärkta på kartan.

Tävlande ansvarar själva för att ta rätt karta vid startögonblicket. Under finalerna kan löparen kontrollera sin klass innan start.

Startlistor

Kval

Startlistorna för kvalet upprättas i enlighet med Finska Orienteringsförbundets regler och de separata anvisningarna för FM-tävlingarna. I WRE-tävlingen används världsrankningen som grund.

Kvartsfinaler och B-finaler

36 tävlande från kvalet kvalificerar till finalerna, det vill säga de 12 bästa från varje kvalgrupp. Kvalificerade löpare uppdelade i heat enligt den bifogade tabellen. Tabellen är i enlighet med IOF:s tävlingsregler. T.ex. 1H3 är vinnaren av kvalgrupp 3, 4H1 den fjärde i kvalgrupp 1, etc.

QF1QF2QF3QF4QF5QF6
1H32H21H12H31H22H1
4H13H34H23H14H33H2
5H26H15H36H25H16H3
8H37H28H17H38H27H1
9H110H39H210H19H310H2
12H211H112H311H212H111H3

Om två eller flera tävlande uppnår samma tid i kvaltävlingen kommer den tävlande med högre poäng i rankingen som användes för att förbereda tävlingens startlista att få en bättre ranking i kvaltävlingen. Om rankingpoängen är lika, kommer placeringen att lottas. Lika placering i kvalet ändrar inte det maximala antalet tävlande som kan nå finalerna, vilket är 36 tävlande. Om det till exempel finns två tävlande på 12:e plats kan bara en av dem fortsätta. De andra tävlande placeras i B-finalen (inklusive diskvalificerade, avbrutna och inte startade). B-finalernas startordning bestäms enligt på kvalresultaten. B-finalerna körs normalt med mellantidsstarter. Startlistorna för kvartsfinaler och B-finaler kommer att publiceras i tävlingscentrum och på tävlingens hemsida så snart startlistorna är klara.

Semifinaler

De tre bästa (3) från varje kvartsfinal kvalificerar sig till semifinalerna. De tre bästa tävlande från heat 1 och 2 kommer att placeras i semifinal 1. De tre bästa tävlande från heat 3 och 4 kommer att placeras i semifinal 2. De tre bästa tävlande från heat 5 och 6 kommer att placeras i semifinal 3. Startlistorna för semifinalerna kommer att publiceras så snart de är klara.

Final

De två bästa från varje semifinal går till final. Startlistorna för finalerna kommer att publiceras så snart de är klara.

Tidtabeller

Kval

9.15 Karantänen stänger
9.15 Första starten i kvalet

Kvartsfinaler

11:55Karantänen stängs
12:15D18 QF113:15M21 QF1
12:20D18 QF213:20M21 QF2
12:25D18 QF313:25M21 QF3
12:30D18 QF413:30M21 QF4
12:35D18 QF513:35M21 QF5
12:40D18 QF613:40M21 QF6
12:45H18 QF113:45W21 QF1
12:50H18 QF213:50W21 QF2
12:55H18 QF313:55W21 QF3
13:00H18 QF414:00W21 QF4
13:05H18 QF514:05W21 QF5
13:10H18 QF614:10W21 QF6

Semifinaler

15:15Karantänen stängs
15:30D18 SF116:00M21 SF1
15:35D18 SF216:12M21 SF2
15:40D18 SF316:24M21 SF3
15:45H18 SF116:36W21 SF1
15:50H18 SF216:48W21 SF2
15:55H18 SF317:00W21 SF3

Final

17:15Karantänen stängs
17:28M21 F
17:40W21 F
17:50D18 F
18:00H18 F

B-finaler

Första start kl 14:15, ingen karantän.

Mål

Kval och B-final

I kval och B-finaler används målstämpling, efter vilken man omedelbart fortsätter till avläsningen. Eventuella oklarheter behandlas vid klagomuren nära avläsningen.

Finaler

Det är ingen målstämpling i finalerna. Placeringen bedöms av måldomaren vid behov. Placeringen avgörs när bröstet passerar mållinjen. Att sträcka ut handen hjälper inte. Tiderna i onlineresultaten baserar sig på EmiTags. Placeringar och tider kan ändras vid behov enligt måldomarens beslut.

Efter målgång ger tävlande sin EmiTag med mindre numret till funktionären. Resultatet läses in i systemet. Om det förekommer problem med stämplarna kommer tävlande att hänvisas till klagomuren. Där läses båda EmiTags och de saknade stämplarna kan möjligtvis hittas i andra EmiTag. Diskvalificering följer, om inte rätt stämplar hittas.

Diskvalificering baserat på terrängkontroll

Tävlande kommer att hänvisas till klagomuren om terrängkontrollen har konstaterat att tävlande har rört sig i ett förbjudet område eller korsat ett förbjudet objekt. Efter en diskussion med löparen, kan domaren diskvalificera löparen. Om en eventuell överträdelse inträffar i slutet av banan och informationen inte når klagomuren innan avläsningen, kan löparen bli ombedd tillbaka till klagomuren.

Målkarantän

Tävlande som har kommit i mål i kvartsfinaler och semifinaler kommer att hållas i ett avgränsat område nära målet efter att EmiTag har avlästs. Man måste stanna i området ända tills resultatet av det heatet har bekräftats. Resultaten hämtas till målkarantänen på papper.

Instruktioner för avbrytare

De som avbryter måste anmäla sig i målet.

Uppvärmningsområden

Efter varje lopp är uppvärmning tillåtet mellan parkering och tävlingscentrum samt utanför avlysta området. Efter kvartsfinalen är uppvärmning i riktning mot karantänen endast tillåten efter att karantänen för semifinalerna har öppnat.

GPS

I tävlingen används GPS-tracking i klasserna M21 och W21 som en del av ISTV-sändningen för semifinalerna och finalerna. GPS-enheterna delas ut vid förstarten i karantänen för semifinalerna, där enheten placeras i nummervästens ficka. GPS-enheterna returneras genast efter löparens sista lopp.

Protester

I FM-tävlingen används bedömningsförfarandet enligt bilaga F till sportens regler. Den tävlande eller dennes stödperson måste anmäla överträdelsen till domaren senast 5 minuter efter att resultatet av heatet har publicerats. Man kan anmäla en överträdelse muntligen, men den ska bekräftas skriftligen strax efter den muntliga anmälan. Ingen avgift tas ut för anmälan. Domaren finns nära klagomuren. Domaren fattar beslut så snart som möjligt och underrättar omedelbart berörda parter. Man kan inte invända mot domarens beslut. Ett eventuellt överklagande efter tävlingens slut görs i enlighet med 6.7 i reglerna.

Tävlingscentrum 

Tävlingscentret ligger på Munkkiniemi grundskolas gård, Tietokuja 1, Helsingfors. Det finns ingen plats inomhus tillgängligt för tävlande. Man måste anlända till tävlingscentrum enligt arrangörernas anvisningar.

Tävlingscentret har info, toaletter, första hjälp, vattenstation, försäljning och ett café som säljer soppa, kaffe, semlor, bullar och korv. Det går inte att sätta upp klubbtält.

Möjlighet till tvätt finns inte.

Ankomst och parkering

Separata ankomstinstruktioner till tävlingscentret kommer att meddelas senast kl 12 den 7 maj 2024.

Parkering öppnar kl 7.30. Parkeringsavgiften är €5 som betalas till info.

Skodon

Rekommendationen är i grunden en sneaker, men i regnigt väder bör du överväga en sko med grövre mönster i sulorna. Spikar och dubbar är förbjudna och användning leder till diskvalificering.

Fotografering och video

En del av tävlingen kommer att sändas på tv. I terrängen och vid tävlingscentrum finns kameramän och filmutrustning som filmar tävlingen och stämningen under tävlingen. Foton kan publiceras på tävlingens hemsida.